Loading
เข้าถึงพื้นที่สำหรับสมาชิก
ชื่อบัญชี หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขที่ได้จาก SMS
รหัสการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
อีเมลนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้ว
รหัสความยาวต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
กรุณากรอกรหัสผ่านให้ถูกต้อง
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลคนขับ *
รูปถ่ายหน้าตรง *
หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
บัตรประจำตัวประชาชน *
ใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่) *
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *
ข้อมูลรถยนต์
รายละเอียดรถ *
พ.ร.บ รถยนต์ (ป้ายวงกลม) *
ข้อมูลคนขับ
ขื่อจริง *
กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล *
กรุณากรอกนามสกุล
เมือง *
ชนิดคนขับ *
คุณรู้จักเราผ่านช่องทางได?
รูปถ่ายหน้าตรง
อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงพื่นหลังสีขาวของคุณ*
กรุณาอัพโหลดรูป
หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
อัพโหลดรูปถ่ายหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
บัตรประจำตัวประชาชน
อัพโหลดรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน *
กรุณาอัพโหลดรูป
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
ใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่)
อัพโหลดรูปถ่ายใบขับขี่ด้านหน้า *
กรุณาอัพโหลดรูป
อัพโหลดรูปถ่ายใบขับขี่ด้านหลัง *
กรุณาอัพโหลดรูป
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
อัพโหลดรูปถ่ายสมุดบัญชีหน้าแรก(ชื่อและเลขบัญชี)
ธนาคาร
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุลของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *
กรุณากรอกชื่อและสกุลของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน *
เมื่อกดปุ่มฉุกเฉิน เก็ตแวนบุ๊คกิ้ง จะส่ง SMS บอกตำแหน่งปัจจุบันของคุณแก่ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
กรุณากรอกเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์ *
กรุณาเลือกความสัมพันธ์
Emergency Contract Address | ที่อยู่ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน *
กรุณากรอกที่อยู่ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
รายละเอียดรถ
กรรมสิทธ์เจ้าของรถ *
กรุณาเลือกกรรมสิทธ์เจ้าของรถ
อัพโหลดรูปรายการจดทะเบียนรถ / หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย *
กรุณาอัพโหลดรูป
อัพโหลดรูปถ่ายด้านหน้าของรถ *
กรุณาอัพโหลดรูป
อัพโหลดรูปถ่ายด้านข้างของรถ *
กรุณาอัพโหลดรูป
อัพโหลดรูปถ่ายด้านในของรถ *
กรุณาอัพโหลดรูป
อัพโหลดรูปถ่ายด้านหลังของรถ *
กรุณาอัพโหลดรูป
จำนวนที่นั่ง ผู้โดยสาร *
กรุณาเลือกจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
พ.ร.บ รถยนต์ (ป้ายวงกลม)
อัพโหลดรูป พ.ร.บ รถยนต์ (ป้ายวงกลม) *
กรุณาอัพโหลดรูป
อัพโหลดรูป ข้อมูลกรมธรรม์

ส่งใบสมัครแล้ว

เราจะตรวจสอบข้อมูลของท่านและจะติดต่อท่านกลับ
กรุณากรอกอีเมลเพื่อตั้งหรัสผ่านใหม่
ไม่พบอีเมลของคุณในระบบ